T +30 210 3803555

Insights

By FCNC |

Πανδημία & Προοπτικές Μεταρρυθμίσεων

Η έλευση της υγειονομικής κρίσης (COVID-19) οδήγησε αναπόφευκτα στην ανάδειξη μακροχρόνιων προκλήσεων που μαστίζουν τον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Η περιορισμένη δυναμικότητα, η υπο-στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό συνδυαστικά με την εκθετική αύξηση της ζήτησης νοσοκομειακής περίθαλψης, αποτελούν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της Δημόσιας Υγείας. Ωστόσο, η συγκυρία της πανδημίας έθεσε τις βάσεις για την αναθεώρηση των υφιστάμενων πρακτικών, την υιοθέτηση μελλοντικών μεταρρυθμίσεων και μεθόδων που θα οδηγήσουν στην ανοσοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

ΣΔΙΤ στην Υγεία & Ευρωπαϊκή Εφαρμογή

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας της Δημόσιας Υγείας, πληθώρα ευρωπαϊκών χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου (Ισπανία & Πορτογαλία) καθώς και η Ρουμανία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχουν προβεί στην εφαρμογή πρακτικών ΣΔΙΤ. Κάθε περίπτωση μελέτης διαθέτει ειδικά δομικά συμβατικά χαρακτηριστικά, τα οποία προσαρμόστηκαν κάθε φορά στις ανάγκες της περιόδου, με την πλέον βασική διαφοροποίηση να συνίσταται στον βαθμό διείσδυσης του Ιδιωτικού Τομέα στην παροχή κλινικών υπηρεσιών και επακολούθως στον επιμερισμό των βασικών κινδύνων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Αυστραλίας παρατηρείται πως η πλειοψηφία των πολιτικών βασίζεται στο μοντέλο των υποδομών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, η ανάθεση στον Ιδιωτικό Τομέα περιορίζεται αποκλειστικά στην ανέγερση και ανακατασκευή κτιριακών υποδομών καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, διατηρώντας την διαχείριση των κλινικών λειτουργειών εντός των αρμόδιων Εθνικών Συστημάτων Υγείας και κατ’ επέκταση τους κινδύνους που συνδέονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Γράφημα 1: Μοντέλα ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας & παραδείγματα χωρών που τα υιοθέτησαν

 

Παράδειγμα εξαίρεσης της παραπάνω τάσης αποτελεί η Πορτογαλία και η Ισπανία (βλ. Γράφημα 1). Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, κατά την εισαγωγή των ΣΔΙΤ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, το μοντέλο προέβλεπε πέραν από την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής των υποδομών και της διαχείρισης υποστηρικτικών διαδικασιών και μια επιπλέον σύμβαση με την οποία ο Ιδιωτικός Τομέας αναλάμβανε και τη διαχείριση κλινικών υπηρεσιών (clinical management). Πέραν από τις διαφοροποιήσεις του αντικειμένου κάθε σύμβασης, υπήρξαν και αποκλείσεις σχετικά με τη συμβατική περίοδο. Όσον αφορά στη σύμβαση σχετικά με τις υποδομές, αυτή εκτεινόταν σε τριάντα (30) έτη ενώ αντίθετα σε δέκα (10) έτη αυτή της κλινικής διαχείρισης. Ωστόσο, η αρχική πρακτική της Πορτογαλίας δεν ευδοκίμησε παρά το γεγονός πως, από οικονομικής πλευράς προσέφερε οικονομική αποδοτικότητα (Barros P. 2007). Οι βασικές αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην στροφή του μοντέλου αποδίδονται κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι σε δομικά συμβατικά ζητήματα. Ορισμένοι από αυτούς τους ανασταλτικούς παράγοντες οφείλονται σε πολιτικά ζητήματα καθώς και στην πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ανάθεση της κλινικής διαχείρισης. Επιπροσθέτως, η ανάθεση δύο (2) συμβάσεων ΣΔΙΤ οδήγησε και σε διαχειριστικά θέματα (contract management).

Ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση του Ιδιωτικού Τομέα προκύπτει από το μοντέλο που υιοθετήθηκε στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Βαλένθιας. Στην υπό εξέταση περίπτωση, η πολιτεία της Βαλένθιας όχι απλά ανάθεσε την κλινική διαχείριση σε Ιδιώτη αλλά συμπεριέλαβε και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, επεκτείνοντας την πρακτική των ΣΔΙΤ εκτός νοσοκομείων (το λεγόμενο «Alzira’s Model»). Πρόκειται για ένα μοντέλο κάθετης ολοκλήρωσης. Με βάση τη μελέτη που παρουσίασε το «NHS European Office», η εφαρμογή του μοντέλου όχι μόνο βελτίωσε την ποιότητα των κλινικών υπηρεσιών αλλά επέφερε μείωση της τάξης του 25% στο κόστος συγκριτικά με τα Δημόσια περιφερειακά νοσοκομεία (NHS European Office 2011). Εντούτοις, με την αλλαγή της πολιτικής σκηνής το 2015 στην Περιφέρεια, σταμάτησε η εφαρμογή του μοντέλου και οι κλινικές υπηρεσίες παρέχονται άμεσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Ρουμανίας, όπου αναπτύχθηκε πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάθεση ανακατασκευής, παροχή εξοπλισμού και διαχείριση των υποδομών, εξειδίκευση του προσωπικού και την παροχή εξειδικευμένων κλινικών υπηρεσιών (αιμοκάθαρση). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πέραν από τη σημαντική αύξηση της δυναμικότητας των εξειδικευμένων κλινικών υπηρεσιών επέφερε εξοικονόμηση κόστους άνω των € 2,9 εκ. για το Δημόσιο (International Finance Corporation 2008).

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, υιοθετήθηκε το μοντέλο της αμοιβής διαθεσιμότητας και οι κλινικές υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν στους κατοίκους των περιοχών αναφοράς.

Η περίπτωση της Ελλάδας & Προοπτικές ΣΔΙΤ στην Υγεία

Το μοντέλο της Ελλάδας σχετικά με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ στη Δημόσια Υγεία βασίστηκε στην εμπειρία του Η.Β., με τις βασικές συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδιωτικού Τομέα να έγκειται στην κατασκευή νοσοκομειακών υποδομών καθώς και στην παροχή μη κλινικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, ήδη από την εφαρμογή του Ν. 3389/2005, είχαν εγκριθεί τέσσερα (4) έργα Δημόσιας Υγείας. Τα συγκεκριμένα έργα ωστόσο δεν προχώρησαν ποτέ και απέχουν πολύ από την υλοποίησή τους κυρίως λόγω της μη τεχνικής ωριμότητας των προτάσεων σε συνδυασμό με την μη μελετημένη επιλογή αυτών. Εντούτοις, σύμφωνα με δηλώσεις των ηγετών του πολιτικού χώρου προκύπτει η επιθυμία εφαρμογής των πρακτικών ΣΔΙΤ στην Υγεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, “το νοσοκομείο της Σαντορίνης θα αποτελέσει πιλότος για αυτό το εγχείρημα”[1]. Πρόκειται για περιορισμένη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την οποία η ανάθεση στους ιδιώτες θα αφορά στην παροχή ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού (ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων), τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι και να συντηρούν[2]. Υπάρχει δηλαδή πλήρης διαχωρισμός των υποδομών με την παροχή κλινικών υπηρεσιών. Το κρίσιμο ερώτημα έγκειται στη διερεύνηση του βαθμού επέκτασης του ιδιωτικού τομέα στη Δημόσια Υγεία. Παράγοντες όπως, ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, του εγχώριου ασφαλιστικού συστήματος καθώς και σημεία σχετικά με τη νομική διάσταση των ΣΔΙΤ, χρήζουν περαιτέρω εμβάθυνσης και ανάλυσης. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, δεδομένης της σημαντικής ζήτησης για εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες (αιμοκάθαρση) σε συνδυασμό με την χαμηλή ποιότητα του ειδικού εξοπλισμού και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η κυβέρνηση προέβη στην ανάθεση της διαχείρισης οκτώ (8) υφισταμένων κέντρων αιμοκάθαρσης. Το μοντέλο προσαρμόστηκε επομένως στις υφιστάμενες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παρ ‘όλα αυτά, απαιτείται η υλοποίηση περαιτέρω έρευνας η οποία θα λαμβάνει υπόψιν βασικά δομικά χαρακτηριστικά της εγχώριας Δημόσιας Υγείας, σε συνάρτηση με τις βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από τη διεθνή τάση έτσι ώστε να επιτευχθεί η υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων, οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο, αφενός σε μεγιστοποίηση της κοινωνικής χρησιμότητας, αφετέρου στην εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο. Τέλος, δεδομένης της πολυπλοκότητας που δύναται να παρουσιαστεί με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ, απαιτείται κάθε φορά η μέγιστη δυνατή εμπειρία, η οποία θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση σε έναν κλάδο όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχε εγχώρια εφαρμογή και την διάχυση των θετικών εξωτερικοτήτων που θα προκύψουν από την αποτελεσματική και προσανατολισμένη εφαρμογή τους.

[1] https://m.naftemporiki.gr/story/1829876?

[1] https://www.protothema.gr/greece/article/976069/kikilias-o-upourgos-ugeias-einai-thematofulakas-tis-dimosias-dorean-perithalpsis/

 

 

Employee Privacy Notice

Notification for the Processing of Personal Data

(Articles 13, 14 of Regulation (EU) 2016/679)

The Company called as FCNC FINANCIAL ADVISORS Μ.Ε.Π.Ε., with tax identification number 95452665, having its registered office at 58, El. Venizelou (Panepistimiou) str., P.C. 106 78, Athens, Greece, website www.fcnc.gr and contact number +30 210 3803555 (hereinafter called as the “Company”), handles with responsibility and as a matter of fundamental importance the issues of processing personal data and privacy and complies with Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repealing of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as “GDPR”) and the relative Greek legislation.

In light of the above, we provide you with this Notification according to Articles 13, 14 of the GDPR, in order to inform you about the way we collect and process your personal data in terms of your interest for future collaboration with our Company.

 1. Controller

The Controller for the collection of your data and their procession for the purpose of ensuring our smooth and seamless cooperation is the Company, as defined above. That means that the Company determines the purposes and means of processing your personal data, in accordance with the GDPR and the data protection legislation in general. 

 1. Sources of personal data collection

The Company at first collects your personal data directly from you and not from third parties. The Company may also retrieve your personal data published on the Internet (e.g. professional social media). Therefore, your personal data are considered to be a necessary condition for initiating and ensuring smooth cooperation with you, while any refusal of granting such data could be a major obstacle either to its continuation or its termination.

 1. Processing of personal data and legal bases

The following table lists the purposes of processing of personal data collected by the Company for the above mentioned purposes, the categories of the data collected, as well as the legal basis for such processing.

Purpose of Processing

Personal Data

Legal Basis of Processing (GDPR provisions)

1. Job Post publishment (e.g. LinkedIn)

Personal details,

contact and post details, cv data and referrals (if applicable)

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

2. Interview arrangement – evaluation  

Personal details,

contact and post details

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

 1. Disclosure to third parties and recipients

The aforementioned personal data may be notified on a case-by-case basis to external partners that lawfully have been contracted by the Company (e.g. hr companies), to serve the purposes of processing, as set out in paragraph 3 above.

 The Company does not transfer your personal data to third countries or international organizations.

 1. Security

The Company shall process your personal data in a manner that ensures its protection by taking all appropriate organizational and technical measures for data security and its protection against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access and any other form of illicit processing.

 1. Subjects’ rights

This section presents your rights with respect to your personal data. These rights are subject to certain exceptions, reservations or limitations. Please submit your requests responsibly. The Company will respond as soon as possible and in any case within one (1) month of receipt of the request. If the review of your request is going to take longer, you will receive relevant information. To exercise your rights, you can contact us on the following email-address: gdpr_fcnc@fcnc.gr

The Company ensures the exercise of your rights:

6.1. The right to information 

You have the right to request and receive clear, transparent and easily understandable information about how we process your personal data in accordance with the Company’s policies and procedures.

6.2. The right to access

You have the right to access your personal data free of charge, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, with the exception of the following cases where there may be a reasonable charge to cover the administrative expenses of the Company:

 • manifestly unreasonable or excessive / repeated requests, or
 • additional copies of the same information.

6.3. The right to rectification

You have the right to ask for your personal data to be corrected if it is inaccurate or incomplete, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.4. The right to erasure («to be forgotten»)

You have the right to request the deletion or removal of your personal data when it is no longer necessary for the purposes collected or there is no legitimate reason to continue processing it in accordance with the Company’s policies and procedures. The right of deletion is not absolute, to the extent that there is a particular legal obligation or other legitimate reason for the retention of your personal data by the Company.

6.5. The right to restriction of processing

In some cases, you have the right, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, to restrict or remove further processing of your personal data. In cases where processing has been restricted, your personal data remains stored, without further processing.

6.6. The right to data portability

You have the right to request your personal data, which you have provided us with in a structured, commonly used and machine readable format, and to transfer that data to another controller in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.7. The right to object

You have the right to oppose, at any time and for reasons related to your particular situation, to the processing of your personal data based on Article 6 (1) (f) of the GDPR (processing for reasons of lawful interest of the Company), on the basis of that provision. In such a case, the Company as controller will no longer submit the personal data unless it demonstrates imperative and legitimate reasons for processing that override the interests, rights and freedoms of the subject, or the filing, exercise or support legal claims.

6.8. Rights on automated decision-making mechanisms

The Company does not make automated individual decision-making, including profiling.

6.9. How to exercise the right

The exercise of the aforementioned rights takes place with the submission of a written application to the Company in accordance with its policies and procedures. The Company reserves the right to reply no later than one month after receiving the request, in accordance with the terms of the GDPR.

 1. Retention period for personal data

For each category of personal data, the Company determines the retention period in accordance with the provisions of the law and its policies and procedures.

 1. Company’s Representative for data protection affairs

For any matter related to the procession of personal data and the current notification, please contact with the

Company’s Representative 

Hara Papadakou

Telephone

+30 210 3803555

e-mail:

gdpr_fcnc@fcnc.gr

 1. Contact of the Data Protection Authority

For further information and advice on your rights or to submit a complaint, you may contact the Greek Data Protection Authority:

Address: 1-3, Kifisias Avenue, P.C. 115 23, Athens, Telephone: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

 1. Amendments of the present Notice

We aim to review and keep up-to-date the present Notice in order to comply with privacy laws and new developments. Any updates to this Notice will be communicated to you immediately.