T +30 210 3803555

Insights

By FCNC |

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας

Η αποδοτική και ολοκληρωμένη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας[1] (ΠΦΥ) αποτελεί κομβικής σημασίας παράγοντα για τα συστήματα Δημόσιας Υγείας και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, δεδομένου πως αποτελεί το πρώτο επίπεδο παροχής φροντίδας. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό από τις Ευρωπαϊκές Χώρες παρουσιάζει δυσκολίες στην παροχή ποιοτικών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με μελέτη (D. Kringos, W. Boerma, et al. 2013) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο αξιολόγησης των συστημάτων ΠΦΥ, προέκυψε πως στην περίπτωση της Ελλάδας[2] το σύστημα χαρακτηρίστηκε ως «αδύναμο» (βλ. Γράφημα 1) τόσο από πλευράς δομής (structure) όσο και αναφορικά με τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών (βαθμός πρόσβασης, συνεχιζόμενες υπηρεσίες).

Το εγχώριο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) εστιάζει και τίθεται σε πλήρη εξάρτηση από τη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων. Επιπλέον, η υφιστάμενη δομή της ΠΦΥ έρχεται σε αντίθεση με βασικές αρχές όπως η συνέχεια των υπηρεσιών υγείας και η εύκολη πρόσβαση. Η παραπάνω πρακτική έχει άμεση επίδραση στη σχέση μεταξύ κόστους & αποτελέσματος. Όπως αναφέρει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία πως τροποποιώντας την πρακτική που εστιάζει αποκλειστικά στην παροχή κλινικών υπηρεσιών και δίνοντας έμφαση στην ΠΦΥ, η σχέση κόστους & αποτελέσματος μπορεί να βελτιωθεί» (World Health Organization 2008).

 

Γράφημα 1: Βαθμός προσανατολισμού στην ΠΦΥ ανά Ευρωπαϊκή χώρα. Όπως προκύπτει, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζει μέτριο προσανατολισμό στην ΠΦΥ (κίτρινο) ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται με χώρες όπως η Τουρκία και η Κύπρος με το σύστημα υγείας να χαρακτηρίζεται από χαμηλό προσανατολισμό (κόκκινο) στην ΠΦΥ.

Πηγή: (D. Kringos, W. Boerma, et al. 2015)

 

Υπό αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει τη μετάβαση της ΠΦΥ αλλά και του ΕΣΥ, συνολικά, σε μια νέα περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία προβλέπει την ανάπτυξη και τη λειτουργία δομών που θα ενισχύσουν τον ρόλο της ΠΦΥ στη Δημόσια υγεία. Μέρος αυτής της μετάβασης αποτελεί και η ενίσχυση των δημόσιων δομών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας[3].

Το Πρόγραμμα «LIFT»

Είναι γνωστό πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προβεί κατά κόρον στην εφαρμογή ΣΔΙΤ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός από το σύνολο των ΣΔΙΤ (και συγκεκριμένα των PFIs), ο τομέας της Υγείας και της Κοινωνικής Περίθαλψης κατείχε τη δεύτερη (2η) θέση τόσο σε πλήθος συμβάσεων όσο και σε αξία κεφαλαίου (HM Treasury 2019). Ωστόσο, η ανάθεση υπηρεσιών στον Ιδιωτικό τομέα μέσω ΣΔΙΤ δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην βελτίωση του νοσοκομειακού κλάδου αλλά βρήκε εφαρμογή και στον τομέα της ΠΦΥ. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα LIFT (Τοπική Ενίσχυση Χρηματοδοτικού Ταμείου) αναπτύχθηκε το 2001 στο πλαίσιο αναβάθμισης της ΠΦΥ στις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες της χώρας. Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων δομών υγείας. Εντούτοις, πρόκειται για μια ενναλακτική προσέγγιση συγκριτικά με την κλασσική περίπτωση των ΣΔΙΤ (PFIs).

Αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή ΣΔΙΤ[4] όπου ο Δημόσιος τομέας συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας ειδικού σκοπού (ΕΕΣ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναλογία υπολογίζεται σε 40%[5]:60% με τον Ιδιωτικό τομέα να κατέχει την πλειοψηφία (60%) (βλ. Γράφημα 2). Επιπλέον, οι ΕΕΣ, γνωστές ως «LIFTCo» είναι επιφορτισμένες με το αποκλειστικό δικαίωμα εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών όπου και αναλαμβάνουν την ανάπτυξη υποδομών και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management). Ουσιαστικά, δεν υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία για κάθε έργο αλλά ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για την συγκρότηση της εκάστοτε LIFTCo»[6]. Η παροχή των κλινικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από τους εκμισθωτές των εγκαταστάσεων, που συνήθως πρόκειται για το τοπικό NHS.

 

Γράφημα 2: Παρουσίαση δομής προγράμματος LIFT

 

 

Μηχανισμός Πληρωμών

Η αποπληρωμή της κάθε εταιρείας «LIFTCo» πραγματοποιείται μέσω συμβάσεων μίσθωσης τις οποίες καταβάλει η εκάστοτε Ομάδα Κλινικής Επιτροπής (Clinical Commissioning Group) και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις μίσθωσης, γνωστές ως «Lease Plus Agreements», πέραν από την παροχή των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνουν και  υπηρεσίες διαχείρισης των εγκαταστάσεων (συντήρηση κτιρίων & κόστος κύκλου ζωής του εξοπλισμού). Όσον αφορά στον καθορισμό των τιμών αυτών των μισθώσεων, υπάρχει δικλίδα ασφαλείας ώστε να παρέχονται ανταγωνιστικές τιμές. Έτσι, οι αυξήσεις στο κόστος της μίσθωσης περιορίζονται στις αυξήσεις του Δείκτη Λιανικών Τιμών (Retails Price Index).

Συνεργασία Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Η δομή του προγράμματος προωθεί την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικό του παραπάνω αποτελεί το γεγονός πως ο Ιδιωτικός τομέας δεν αναλαμβάνει απλώς την κατασκευή και τη διαχείριση των υποδομών αλλά συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της στρατηγικής για την εκάστοτε περιοχή. Ωστόσο, αυτό πραγματοποιείται υπό το πλαίσιο συγκεκριμένων προδιαγραφών που διατυπώνονται στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (Strategic Partnering Agreement). Αυτή η Συμφωνία καθορίζει τις υποχρεώσεις αφενός του Δημοσίου τομέα, αφετέρου του Ιδιωτικού φορέα υπό το πρίσμα επίτευξης του μέγιστου δυνατού κοινωνικού αποτελέσματος. Επιπροσθέτως, έχει θεσπιστεί ειδικό συμβούλιο (Strategic Partnering Board) του οποίου η βασική αρμοδιότητα συνίσταται στην εφαρμογή και την τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται στη Συμφωνία καθώς και στην έγκριση των προτεινόμενων έργων. Ως μέλη αυτού του συμβουλίου ορίζονται:

 • αρμόδιοι των υπηρεσιών του NHS
 • μέλη της εταιρείας CHP
 • αρμόδιοι του Δήμου / Κοινότητας
 • μέλη των Ομάδων Κλινικών Επιτροπών
 • μέλη των ιδιωτικών εταιρειών που συμμετέχουν στην ΕΕΣ

Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 1), αποτυπώνει συνολικά τα βασικά σημεία του προγράμματος.

 

Πίνακας 1: Βασικά σημεία του προγράμματος LIFT

 

Επιπτώσεις από την εφαρμογή του LIFT

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής καθώς και την ωριμότητα του προγράμματος LIFT, κρίνεται σκόπιμο να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις αυτού του προγράμματος στην εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και στις τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησης συνολικά (βλ. Γράφημα 3). Όπως παρουσιάζετε και από τη δημοσίου ενδιαφέροντος εταιρεία «Community Health Partnerships»[7], οι περιοχές όπου είχε εφαρμογή το πρόγραμμα, όχι μόνο κατάφεραν να προβούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά συνέβαλαν στη δημιουργία μιας αλυσίδας θετικών κοινωνικοοικονομικών εξωτερικοτήτων. Ένας από τους λόγους στους οποίους μπορεί να αποδοθεί αυτός ο σημαντικός θετικός αντίκτυπος στις τοπικές κοινωνίες, είναι η πρακτική ολοκλήρωσης[8] των κέντρων υγείας. Ένας σημαντικός αριθμός υποδομών που υλοποιήθηκαν υπό το πλαίσιο του LIFT, πέραν από δομές παροχής κλινικών υπηρεσιών διαθέτουν δομές που βελτιώνουν αφενός την επίσκεψη και την παραμονή ασθενών, αφετέρου του περιβάλλοντος εντός του οποίου εργάζονται οι υγειονομικοί. Για παράδειγμα, ένας αριθμός δομών διαθέτει χώρους όπως κοινωνικές βιβλιοθήκες, κέντρα γυμναστικής και ευεξίας καθώς και εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών.

Επιπροσθέτως, δεδομένης της συμμετοχής του Δημοσίου στην ΕΕΣ, οποιαδήποτε πραγματοποιθείσα απόδοση από την εκάστοτε επένδυση, διαμοιράζεται μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιώτη. Αποτέλεσμα αυτού, είναι το Δημόσιο να προβαίνει στην επανεπένδυση αυτού του ποσού βελτιώνοντας περαιτέρω της παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 

Γράφημα 3: Επιπτώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος LIFT. Το πρόγραμμα επέφερε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που ενίσχυσαν συνολικά τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: (Community Health Partnerships 2014)

 

Συμπερασματικά

Το εγχώριο ΕΣΥ και ιδίως η ΠΦΥ παρουσιάζει σημαντικά κενά τα οποία περιορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών ενώ μετακυλούν φορτίο ασθενών στα ήδη επιβαρυμένα νοσοκομεία της χώρας. Το νέο νομοσχέδιο (Ν. 4931/2022) εισάγει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αναδιοργάνωση της ΠΦΥ ενώ συγχρόνως, η δράση «Μεταρρύθμιση του συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης» αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στην πλειοψηφία των υφιστάμενων κέντρων υγείας. Η εφαρμογή ΣΔΙΤ στην ΠΦΥ έχει προβεί αποτελεσματική, τουλάχιστον για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόγραμμα LIFT όχι μόνο επέφερε σημαντική αναβάθμιση των υποδομών της ΠΦΥ αλλά κατέδειξε το πως αυτή μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία συνδυαστικά με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Η μελέτη περίπτωσης του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εφαρμογής ΣΔΙΤ στην ΠΦΥ που διαφοροποιείται από την κλασσική μορφή τους που έως τώρα εφαρμόζει η Ελλάδα. Πρόκειται για μια μορφή σύμπραξης στην οποία το Δημόσιο κατέχει καταλυτικό ρόλο ενώ το ίδιο συμμετέχει στην ΕΕΣ. Προωθείται η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εθνικών / τοπικών αρχών με τον ανάδοχο Ιδιώτη, ενώ εκμεταλλεύεται η τεχνογνωσία του και στο στάδιο μελέτης και σχεδιασμού των εγχειρημάτων. Όπως αναφέρει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της CHP: «Το δυνατό σημείο του προγράμματος LIFT συνίσταται στην αδιάκοπη εστίαση στη συνεργασία».

Εντούτοις, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το πως θα μπορούσαν παράμετροι του συγκεκριμένου προγράμματος να έχουν εγχώρια εφαρμογή. Καταρχάς υπάρχουν δείκτες / έρευνες που να διαπιστώσουν τα «κενά» που παρουσιάζουν οι δομές και οι υπηρεσίες ΠΦΥ ανά περιφέρεια, προκειμένου να γίνει προσανατολισμένη και στοχευμένη παρέμβαση; Επιπλέον, διαθέτουν τα τοπικά όργανα διοίκησης επαρκή τεχνική ωριμότητα καθώς και οικονομική / τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος;

 

Βιβλιογραφία

Community Health Partnerships. 2014. The impact of the Local Improvement Finance Trust Programme. Community Health Partnerships.
European Commission. 2004. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions. Green Paper, European Commission.
HM Treasury. 2019. Private Finance Initiative and Private Finance 2 projects: 2018 summary data. HM Treasury.
Kringos, Dionne, Wienke Boerma, Allen Hutchinson, και Saltman Richard. 2015. Building primary care in a changing Europe. European Observatory on Health Systems and Policies.
Kringos, Dionne, Winkie Boerma, Yann Bourgueil, Thomas Cartier, Toni Dedau, Toralf Hasvold, Allen Hutchinson, και συν. 2013. «The strength of primary care in Europe: an international comparative study.» British Journal of General Practice.
Robin, Miller. 2017. «English general practice: once, twice, three times a hybrid.» Journal of Primary Health Care.
World Health Organization. 2008. The world health report: primary health care now more than ever. World Health Organization.

 

[1] Σύμφωνα με τον Ν. 4486/2017 ως ΠΦΥ ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), οι οποίες έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου
[2] Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται από δημόσιες δομές του ΕΣΥ (κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία) καθώς και από Ιδιώτες
[3] https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/10149-synenteyksh-ypoyrgoy-ygeias-thanoy-pleyrh-sthn-efhmerida-eleytheros-typos
[4] Οι συγκεκριμένες συμπράξεις χαρακτηρίζονται ως «θεσμικές ΣΔΙΤ» ή «joint ventures» (European Commission 2004)
[5] Το Δημόσιο μερίδιο επιμερίζεται σε 20% που κατέχει το έκαστο Ταμείο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (PCT) και 20% που κατέχει η εταιρεία «Community Health Partnerships»
[6] Σύμφωνα με στοιχεία του 2016, δραστηριοποιούνται 49 συνολικά ΕΕΣ
[7] Αποτελεί εταιρεία δημοσίου ενδιαφέροντος η οποία ιδρύθηκε το 2001 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFT. Η εταιρεία ανήκει στη Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Περίθαλψης ενώ έως και το 2007 ήταν γνωστή ως «Partnerships for Health»
[8] Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ): «η ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας μπορεί να υλοποιηθεί μέσω μιας ομάδας κλινικών & κοινωνικών επαγγελματιών οι οποίοι είναι σε στενή επαφή και συμμετέχουν στο τοπικό κοινωνικό γίγνεσθαι

Employee Privacy Notice

Notification for the Processing of Personal Data

(Articles 13, 14 of Regulation (EU) 2016/679)

The Company called as FCNC FINANCIAL ADVISORS Μ.Ε.Π.Ε., with tax identification number 95452665, having its registered office at 58, El. Venizelou (Panepistimiou) str., P.C. 106 78, Athens, Greece, website www.fcnc.gr and contact number +30 210 3803555 (hereinafter called as the “Company”), handles with responsibility and as a matter of fundamental importance the issues of processing personal data and privacy and complies with Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repealing of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as “GDPR”) and the relative Greek legislation.

In light of the above, we provide you with this Notification according to Articles 13, 14 of the GDPR, in order to inform you about the way we collect and process your personal data in terms of your interest for future collaboration with our Company.

 1. Controller

The Controller for the collection of your data and their procession for the purpose of ensuring our smooth and seamless cooperation is the Company, as defined above. That means that the Company determines the purposes and means of processing your personal data, in accordance with the GDPR and the data protection legislation in general. 

 1. Sources of personal data collection

The Company at first collects your personal data directly from you and not from third parties. The Company may also retrieve your personal data published on the Internet (e.g. professional social media). Therefore, your personal data are considered to be a necessary condition for initiating and ensuring smooth cooperation with you, while any refusal of granting such data could be a major obstacle either to its continuation or its termination.

 1. Processing of personal data and legal bases

The following table lists the purposes of processing of personal data collected by the Company for the above mentioned purposes, the categories of the data collected, as well as the legal basis for such processing.

Purpose of Processing

Personal Data

Legal Basis of Processing (GDPR provisions)

1. Job Post publishment (e.g. LinkedIn)

Personal details,

contact and post details, cv data and referrals (if applicable)

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

2. Interview arrangement – evaluation  

Personal details,

contact and post details

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

 1. Disclosure to third parties and recipients

The aforementioned personal data may be notified on a case-by-case basis to external partners that lawfully have been contracted by the Company (e.g. hr companies), to serve the purposes of processing, as set out in paragraph 3 above.

 The Company does not transfer your personal data to third countries or international organizations.

 1. Security

The Company shall process your personal data in a manner that ensures its protection by taking all appropriate organizational and technical measures for data security and its protection against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access and any other form of illicit processing.

 1. Subjects’ rights

This section presents your rights with respect to your personal data. These rights are subject to certain exceptions, reservations or limitations. Please submit your requests responsibly. The Company will respond as soon as possible and in any case within one (1) month of receipt of the request. If the review of your request is going to take longer, you will receive relevant information. To exercise your rights, you can contact us on the following email-address: gdpr_fcnc@fcnc.gr

The Company ensures the exercise of your rights:

6.1. The right to information 

You have the right to request and receive clear, transparent and easily understandable information about how we process your personal data in accordance with the Company’s policies and procedures.

6.2. The right to access

You have the right to access your personal data free of charge, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, with the exception of the following cases where there may be a reasonable charge to cover the administrative expenses of the Company:

 • manifestly unreasonable or excessive / repeated requests, or
 • additional copies of the same information.

6.3. The right to rectification

You have the right to ask for your personal data to be corrected if it is inaccurate or incomplete, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.4. The right to erasure («to be forgotten»)

You have the right to request the deletion or removal of your personal data when it is no longer necessary for the purposes collected or there is no legitimate reason to continue processing it in accordance with the Company’s policies and procedures. The right of deletion is not absolute, to the extent that there is a particular legal obligation or other legitimate reason for the retention of your personal data by the Company.

6.5. The right to restriction of processing

In some cases, you have the right, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, to restrict or remove further processing of your personal data. In cases where processing has been restricted, your personal data remains stored, without further processing.

6.6. The right to data portability

You have the right to request your personal data, which you have provided us with in a structured, commonly used and machine readable format, and to transfer that data to another controller in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.7. The right to object

You have the right to oppose, at any time and for reasons related to your particular situation, to the processing of your personal data based on Article 6 (1) (f) of the GDPR (processing for reasons of lawful interest of the Company), on the basis of that provision. In such a case, the Company as controller will no longer submit the personal data unless it demonstrates imperative and legitimate reasons for processing that override the interests, rights and freedoms of the subject, or the filing, exercise or support legal claims.

6.8. Rights on automated decision-making mechanisms

The Company does not make automated individual decision-making, including profiling.

6.9. How to exercise the right

The exercise of the aforementioned rights takes place with the submission of a written application to the Company in accordance with its policies and procedures. The Company reserves the right to reply no later than one month after receiving the request, in accordance with the terms of the GDPR.

 1. Retention period for personal data

For each category of personal data, the Company determines the retention period in accordance with the provisions of the law and its policies and procedures.

 1. Company’s Representative for data protection affairs

For any matter related to the procession of personal data and the current notification, please contact with the

Company’s Representative 

Hara Papadakou

Telephone

+30 210 3803555

e-mail:

gdpr_fcnc@fcnc.gr

 1. Contact of the Data Protection Authority

For further information and advice on your rights or to submit a complaint, you may contact the Greek Data Protection Authority:

Address: 1-3, Kifisias Avenue, P.C. 115 23, Athens, Telephone: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

 1. Amendments of the present Notice

We aim to review and keep up-to-date the present Notice in order to comply with privacy laws and new developments. Any updates to this Notice will be communicated to you immediately.