T +30 210 3803555

Insights

By editor |

Ταμείο Υποδομών – Χρηματοδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη της Πράσινης Οικονομίας και την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΤΑΜΥΠΟΔ)”συστάθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει δάνεια με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος έργων υποδομών, με έμφαση στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία αστικών και νησιωτικών υποδομών μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας καθώς και στην αστική ανάπτυξη.

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ

Οι συνολικοί πόροι του Ταμείου ανέρχονται σε 450 εκ. € και προέρχονται

 • από το ΠΔΕ (200 εκ. €),
 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία (200 εκ €) και
 • από τις επιστροφές κεφαλαίου του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής JESSICA, κάνοντας πράξη την ανακύκλωση των χρηματοδοτικών πόρων.

 

Οι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλοι οι Φορείς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς και οι ΣΔΙΤ, των οποίων τα έργα κρίνονται επιλέξιμα προς χρηματοδότηση καθώς

 • υλοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, και
 • εντάσσονται στους Θεματικούς Στόχους 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» και 6 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Οι Θεματικοί Στόχοι

Θεματικός Στόχος 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνονται έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων όπως μη οικιστικά κτίρια, οδικός φωτισμός, εργοστάσια, νοσοκομεία, τουριστικός τομέας, στη δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, βιομάζας, υδροηλεκτρικών και υβριδικών συστημάτων που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών.

Τα έργα τα οποία αφορούν στην ενέργεια και περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Θ.Σ., θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014.

 • Άρθρο 38: Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Άρθρο 39: Επενδυτικές ενισχύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια
 • Άρθρο 41: Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
 • Άρθρο 46: Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Θεματικός Στόχος  6

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων

Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνονται έργα αστικών υποδομών που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής, υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης / επεξεργασίας απορριμμάτων / αποβλήτων, υποδομών με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών περιοχών (π.χ. βιομηχανικά πάρκα, τουριστικές υποδομές, ανάπλαση υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών για εμπορική, επιχειρηματική, εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση), καθώς και την εκμετάλλευση του αποθέματος δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στο παραπάνω πλαίσιο.

Από τους επιστρεπτέους πόρους του JESSICA θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης ή / και παρεμβάσεων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. οδοφωτισμός) στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στην αστική ανάπτυξη.

Τα έργα τα οποία  περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Θ.Σ., δύναται να εντάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014.

 • Άρθρο 14: Περιφερειακές ενισχύσεις
 • Άρθρο 16: Περιφερειακές ενισχύσεις Αστικής Ανάπλασης
 • Άρθρο 53: Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς
 • Άρθρο 56: Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές

 

Επιλέξιμα Έργα & Δαπάνες

Μία δαπάνη είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως τις 31/12/2023.

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο της επένδυσης.

Ένα έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ένα ή περισσότερα προγράμματα και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι η δαπάνη που περιλαμβάνεται σε αίτηση εκταμίευσης βάσει Σύμβασης Δανείου του Ταμείου δεν καλύπτεται/χρηματοδοτείται από άλλο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες κατασκευής και προμήθειας παγίων στοιχείων, οι αμοιβές συμβούλων και μελετητών εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του έργου και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και \υλοποίησή του, αγορά γης ως 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου και το 20% για έργα αστικής ανάπλασης, ο μη επιστρεπτέος ΦΠΑ.

Οι συνηθέστερες μη επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • ο ανακτήσιμος ΦΠΑ,
 • χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, έξοδα δανείων, χρηματοδότηση αποθεματικών λογαριασμών),
 • δαπάνες για πρόστιμα και χρηματικές ποινές, εισφορές σε είδος.

 

Μορφή Χρηματοδότησης

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα προσφερθεί μέσω της χρήσης των πόρων του Ταμείου Υποδομών είναι δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους Τελικούς Δικαιούχους με τους οποίους θα συμβληθεί το Ταμείο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια ΤΑΜΥΠΟΔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 

FCNC Financial Advisors

 

Δρ. Απόστολος Παπαδόπουλος

Managing Director

210 3803555

email: apapadopoulos@fcnc.gr

 

Χαρά Παπαδάκου

Senior Manager

210 3803555 (εσωτ. 704)

email: hpapadakou@fcnc.gr

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 

Σωκράτης Παλαιοκρασσάς

Τ. 210-5181425

email: paleokrassas.sokratis@nbg.gr

 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

https://www.nbg.gr/el/epixeiriseis/xrimatodotiseis/xrimatodotisi-epixeirisewn/xrimatodotika-anaptuksiaka-programmata/tameio-upodomwn

Employee Privacy Notice

Notification for the Processing of Personal Data

(Articles 13, 14 of Regulation (EU) 2016/679)

The Company called as FCNC FINANCIAL ADVISORS Μ.Ε.Π.Ε., with tax identification number 95452665, having its registered office at 58, El. Venizelou (Panepistimiou) str., P.C. 106 78, Athens, Greece, website www.fcnc.gr and contact number +30 210 3803555 (hereinafter called as the “Company”), handles with responsibility and as a matter of fundamental importance the issues of processing personal data and privacy and complies with Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repealing of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as “GDPR”) and the relative Greek legislation.

In light of the above, we provide you with this Notification according to Articles 13, 14 of the GDPR, in order to inform you about the way we collect and process your personal data in terms of your interest for future collaboration with our Company.

 1. Controller

The Controller for the collection of your data and their procession for the purpose of ensuring our smooth and seamless cooperation is the Company, as defined above. That means that the Company determines the purposes and means of processing your personal data, in accordance with the GDPR and the data protection legislation in general. 

 1. Sources of personal data collection

The Company at first collects your personal data directly from you and not from third parties. The Company may also retrieve your personal data published on the Internet (e.g. professional social media). Therefore, your personal data are considered to be a necessary condition for initiating and ensuring smooth cooperation with you, while any refusal of granting such data could be a major obstacle either to its continuation or its termination.

 1. Processing of personal data and legal bases

The following table lists the purposes of processing of personal data collected by the Company for the above mentioned purposes, the categories of the data collected, as well as the legal basis for such processing.

Purpose of Processing

Personal Data

Legal Basis of Processing (GDPR provisions)

1. Job Post publishment (e.g. LinkedIn)

Personal details,

contact and post details, cv data and referrals (if applicable)

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

2. Interview arrangement – evaluation  

Personal details,

contact and post details

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

 1. Disclosure to third parties and recipients

The aforementioned personal data may be notified on a case-by-case basis to external partners that lawfully have been contracted by the Company (e.g. hr companies), to serve the purposes of processing, as set out in paragraph 3 above.

 The Company does not transfer your personal data to third countries or international organizations.

 1. Security

The Company shall process your personal data in a manner that ensures its protection by taking all appropriate organizational and technical measures for data security and its protection against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access and any other form of illicit processing.

 1. Subjects’ rights

This section presents your rights with respect to your personal data. These rights are subject to certain exceptions, reservations or limitations. Please submit your requests responsibly. The Company will respond as soon as possible and in any case within one (1) month of receipt of the request. If the review of your request is going to take longer, you will receive relevant information. To exercise your rights, you can contact us on the following email-address: gdpr_fcnc@fcnc.gr

The Company ensures the exercise of your rights:

6.1. The right to information 

You have the right to request and receive clear, transparent and easily understandable information about how we process your personal data in accordance with the Company’s policies and procedures.

6.2. The right to access

You have the right to access your personal data free of charge, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, with the exception of the following cases where there may be a reasonable charge to cover the administrative expenses of the Company:

 • manifestly unreasonable or excessive / repeated requests, or
 • additional copies of the same information.

6.3. The right to rectification

You have the right to ask for your personal data to be corrected if it is inaccurate or incomplete, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.4. The right to erasure («to be forgotten»)

You have the right to request the deletion or removal of your personal data when it is no longer necessary for the purposes collected or there is no legitimate reason to continue processing it in accordance with the Company’s policies and procedures. The right of deletion is not absolute, to the extent that there is a particular legal obligation or other legitimate reason for the retention of your personal data by the Company.

6.5. The right to restriction of processing

In some cases, you have the right, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, to restrict or remove further processing of your personal data. In cases where processing has been restricted, your personal data remains stored, without further processing.

6.6. The right to data portability

You have the right to request your personal data, which you have provided us with in a structured, commonly used and machine readable format, and to transfer that data to another controller in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.7. The right to object

You have the right to oppose, at any time and for reasons related to your particular situation, to the processing of your personal data based on Article 6 (1) (f) of the GDPR (processing for reasons of lawful interest of the Company), on the basis of that provision. In such a case, the Company as controller will no longer submit the personal data unless it demonstrates imperative and legitimate reasons for processing that override the interests, rights and freedoms of the subject, or the filing, exercise or support legal claims.

6.8. Rights on automated decision-making mechanisms

The Company does not make automated individual decision-making, including profiling.

6.9. How to exercise the right

The exercise of the aforementioned rights takes place with the submission of a written application to the Company in accordance with its policies and procedures. The Company reserves the right to reply no later than one month after receiving the request, in accordance with the terms of the GDPR.

 1. Retention period for personal data

For each category of personal data, the Company determines the retention period in accordance with the provisions of the law and its policies and procedures.

 1. Company’s Representative for data protection affairs

For any matter related to the procession of personal data and the current notification, please contact with the

Company’s Representative 

Hara Papadakou

Telephone

+30 210 3803555

e-mail:

gdpr_fcnc@fcnc.gr

 1. Contact of the Data Protection Authority

For further information and advice on your rights or to submit a complaint, you may contact the Greek Data Protection Authority:

Address: 1-3, Kifisias Avenue, P.C. 115 23, Athens, Telephone: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

 1. Amendments of the present Notice

We aim to review and keep up-to-date the present Notice in order to comply with privacy laws and new developments. Any updates to this Notice will be communicated to you immediately.