T +30 210 3803555

Insights

By editor |

Πανδημία & Προοπτικές Μεταρρυθμίσεων

Η έλευση της υγειονομικής κρίσης (COVID-19) οδήγησε αναπόφευκτα στην ανάδειξη μακροχρόνιων προκλήσεων που μαστίζουν τον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Η περιορισμένη δυναμικότητα, η υπο-στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό συνδυαστικά με την εκθετική αύξηση της ζήτησης νοσοκομειακής περίθαλψης, αποτελούν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της Δημόσιας Υγείας. Ωστόσο, η συγκυρία της πανδημίας έθεσε τις βάσεις για την αναθεώρηση των υφιστάμενων πρακτικών, την υιοθέτηση μελλοντικών μεταρρυθμίσεων και μεθόδων που θα οδηγήσουν στην ανοσοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

ΣΔΙΤ στην Υγεία & Ευρωπαϊκή Εφαρμογή

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας της Δημόσιας Υγείας, πληθώρα ευρωπαϊκών χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου (Ισπανία & Πορτογαλία) καθώς και η Ρουμανία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχουν προβεί στην εφαρμογή πρακτικών ΣΔΙΤ. Κάθε περίπτωση μελέτης διαθέτει ειδικά δομικά συμβατικά χαρακτηριστικά, τα οποία προσαρμόστηκαν κάθε φορά στις ανάγκες της περιόδου, με την πλέον βασική διαφοροποίηση να συνίσταται στον βαθμό διείσδυσης του Ιδιωτικού Τομέα στην παροχή κλινικών υπηρεσιών και επακολούθως στον επιμερισμό των βασικών κινδύνων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Αυστραλίας παρατηρείται πως η πλειοψηφία των πολιτικών βασίζεται στο μοντέλο των υποδομών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, η ανάθεση στον Ιδιωτικό Τομέα περιορίζεται αποκλειστικά στην ανέγερση και ανακατασκευή κτιριακών υποδομών καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, διατηρώντας την διαχείριση των κλινικών λειτουργειών εντός των αρμόδιων Εθνικών Συστημάτων Υγείας και κατ’ επέκταση τους κινδύνους που συνδέονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Γράφημα 1: Μοντέλα ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας & παραδείγματα χωρών που τα υιοθέτησαν

 

Παράδειγμα εξαίρεσης της παραπάνω τάσης αποτελεί η Πορτογαλία και η Ισπανία (βλ. Γράφημα 1). Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, κατά την εισαγωγή των ΣΔΙΤ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, το μοντέλο προέβλεπε πέραν από την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής των υποδομών και της διαχείρισης υποστηρικτικών διαδικασιών και μια επιπλέον σύμβαση με την οποία ο Ιδιωτικός Τομέας αναλάμβανε και τη διαχείριση κλινικών υπηρεσιών (clinical management). Πέραν από τις διαφοροποιήσεις του αντικειμένου κάθε σύμβασης, υπήρξαν και αποκλείσεις σχετικά με τη συμβατική περίοδο. Όσον αφορά στη σύμβαση σχετικά με τις υποδομές, αυτή εκτεινόταν σε τριάντα (30) έτη ενώ αντίθετα σε δέκα (10) έτη αυτή της κλινικής διαχείρισης. Ωστόσο, η αρχική πρακτική της Πορτογαλίας δεν ευδοκίμησε παρά το γεγονός πως, από οικονομικής πλευράς προσέφερε οικονομική αποδοτικότητα (Barros P. 2007). Οι βασικές αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην στροφή του μοντέλου αποδίδονται κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι σε δομικά συμβατικά ζητήματα. Ορισμένοι από αυτούς τους ανασταλτικούς παράγοντες οφείλονται σε πολιτικά ζητήματα καθώς και στην πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ανάθεση της κλινικής διαχείρισης. Επιπροσθέτως, η ανάθεση δύο (2) συμβάσεων ΣΔΙΤ οδήγησε και σε διαχειριστικά θέματα (contract management).

Ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση του Ιδιωτικού Τομέα προκύπτει από το μοντέλο που υιοθετήθηκε στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Βαλένθιας. Στην υπό εξέταση περίπτωση, η πολιτεία της Βαλένθιας όχι απλά ανάθεσε την κλινική διαχείριση σε Ιδιώτη αλλά συμπεριέλαβε και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, επεκτείνοντας την πρακτική των ΣΔΙΤ εκτός νοσοκομείων (το λεγόμενο «Alzira’s Model»). Πρόκειται για ένα μοντέλο κάθετης ολοκλήρωσης. Με βάση τη μελέτη που παρουσίασε το «NHS European Office», η εφαρμογή του μοντέλου όχι μόνο βελτίωσε την ποιότητα των κλινικών υπηρεσιών αλλά επέφερε μείωση της τάξης του 25% στο κόστος συγκριτικά με τα Δημόσια περιφερειακά νοσοκομεία (NHS European Office 2011). Εντούτοις, με την αλλαγή της πολιτικής σκηνής το 2015 στην Περιφέρεια, σταμάτησε η εφαρμογή του μοντέλου και οι κλινικές υπηρεσίες παρέχονται άμεσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Ρουμανίας, όπου αναπτύχθηκε πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάθεση ανακατασκευής, παροχή εξοπλισμού και διαχείριση των υποδομών, εξειδίκευση του προσωπικού και την παροχή εξειδικευμένων κλινικών υπηρεσιών (αιμοκάθαρση). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πέραν από τη σημαντική αύξηση της δυναμικότητας των εξειδικευμένων κλινικών υπηρεσιών επέφερε εξοικονόμηση κόστους άνω των € 2,9 εκ. για το Δημόσιο (International Finance Corporation 2008).

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, υιοθετήθηκε το μοντέλο της αμοιβής διαθεσιμότητας και οι κλινικές υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν στους κατοίκους των περιοχών αναφοράς.

Η περίπτωση της Ελλάδας & Προοπτικές ΣΔΙΤ στην Υγεία

Το μοντέλο της Ελλάδας σχετικά με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ στη Δημόσια Υγεία βασίστηκε στην εμπειρία του Η.Β., με τις βασικές συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδιωτικού Τομέα να έγκειται στην κατασκευή νοσοκομειακών υποδομών καθώς και στην παροχή μη κλινικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, ήδη από την εφαρμογή του Ν. 3389/2005, είχαν εγκριθεί τέσσερα (4) έργα Δημόσιας Υγείας. Τα συγκεκριμένα έργα ωστόσο δεν προχώρησαν ποτέ και απέχουν πολύ από την υλοποίησή τους κυρίως λόγω της μη τεχνικής ωριμότητας των προτάσεων σε συνδυασμό με την μη μελετημένη επιλογή αυτών. Εντούτοις, σύμφωνα με δηλώσεις των ηγετών του πολιτικού χώρου προκύπτει η επιθυμία εφαρμογής των πρακτικών ΣΔΙΤ στην Υγεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, “το νοσοκομείο της Σαντορίνης θα αποτελέσει πιλότος για αυτό το εγχείρημα”[1]. Πρόκειται για περιορισμένη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την οποία η ανάθεση στους ιδιώτες θα αφορά στην παροχή ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού (ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων), τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι και να συντηρούν[2]. Υπάρχει δηλαδή πλήρης διαχωρισμός των υποδομών με την παροχή κλινικών υπηρεσιών. Το κρίσιμο ερώτημα έγκειται στη διερεύνηση του βαθμού επέκτασης του ιδιωτικού τομέα στη Δημόσια Υγεία. Παράγοντες όπως, ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, του εγχώριου ασφαλιστικού συστήματος καθώς και σημεία σχετικά με τη νομική διάσταση των ΣΔΙΤ, χρήζουν περαιτέρω εμβάθυνσης και ανάλυσης. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, δεδομένης της σημαντικής ζήτησης για εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες (αιμοκάθαρση) σε συνδυασμό με την χαμηλή ποιότητα του ειδικού εξοπλισμού και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η κυβέρνηση προέβη στην ανάθεση της διαχείρισης οκτώ (8) υφισταμένων κέντρων αιμοκάθαρσης. Το μοντέλο προσαρμόστηκε επομένως στις υφιστάμενες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παρ ‘όλα αυτά, απαιτείται η υλοποίηση περαιτέρω έρευνας η οποία θα λαμβάνει υπόψιν βασικά δομικά χαρακτηριστικά της εγχώριας Δημόσιας Υγείας, σε συνάρτηση με τις βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από τη διεθνή τάση έτσι ώστε να επιτευχθεί η υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων, οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο, αφενός σε μεγιστοποίηση της κοινωνικής χρησιμότητας, αφετέρου στην εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο. Τέλος, δεδομένης της πολυπλοκότητας που δύναται να παρουσιαστεί με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ, απαιτείται κάθε φορά η μέγιστη δυνατή εμπειρία, η οποία θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση σε έναν κλάδο όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχε εγχώρια εφαρμογή και την διάχυση των θετικών εξωτερικοτήτων που θα προκύψουν από την αποτελεσματική και προσανατολισμένη εφαρμογή τους.

[1] https://m.naftemporiki.gr/story/1829876?

[1] https://www.protothema.gr/greece/article/976069/kikilias-o-upourgos-ugeias-einai-thematofulakas-tis-dimosias-dorean-perithalpsis/

 

 

Γνωστοποίηση ιδιωτικότητας υποψηφίων εργαζομένων

Γνωστοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

(άρθρ. 13, 14 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679)

Η εταιρεία με την επωνυμία FCNC FINANCIAL ADVISORS Μ.Ε.Π.Ε.ΑΦΜ 95452665, έδρα στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 58 - Αθήνα - Τ.Κ 106 78, ηλεκτρονική διεύθυνση www.fcnc.gr αι τηλ. επικοινωνίας +30 210 3803555 (στο εξής η «Εταιρεία»), αντιμετωπίζει με ευθύνη και ως πρωταρχικής σημασίας θέματα τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας και τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (στο εξής «Κανονισμός») και τη σχετική νομοθεσία της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε την παρούσα Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του Κανονισμού, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τoν τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρεία μας.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη συλλογή των στοιχείων σας και την επεξεργασία τους είναι η Εταιρεία, όπως ορίζεται ανωτέρω. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. 

 1. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία καταρχάς συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να αντλεί προσωπικά δεδομένα σας δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο – μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα βιογραφικού σημειώματος) και κρίνονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση τυχόν συνεργασίας μαζί σας, ενώ τυχόν μη παραχώρηση εκ μέρους σας των εν λόγω δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κώλυμα στη διαδικασία αυτή, αν όχι λόγο διακοπής της.

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομικές βάσεις

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, τις κατηγορίες αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Σκοπός επεξεργασίας

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού)

1. Δημοσίευση αγγελίας (LinkedIn)

Προσωπικά στοιχεία,

δεδομένα επικοινωνίας και αλληλογραφίας, δεδομένα βιογραφικού σημειώματος, συστατικές επιστολές

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την επιλογή συνεργατών – εργαζομένων.

2. Προγραμματισμός συνάντησης - αξιολόγηση  

Προσωπικά στοιχεία,

δεδομένα επικοινωνίας και αλληλογραφίας

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την επιλογή συνεργατών – εργαζομένων.

 1. Γνωστοποίηση σε τρίτους και Κατηγορίες αποδεκτών

Τα κατά τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται στα εσωτερικά αρμόδια τμήματα της Εταιρείας καθώς και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες με τους οποίους η Εταιρεία έχει συμβληθεί νομίμως (ενδεικτικά εταιρείες ανθρωπίνου δυναμικού - headhunters) για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, όπως αυτοί εκτέθηκαν υπό ανωτέρω παράγραφο.

 Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

 1. Ασφάλεια

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 1. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: gdpr_fcnc@fcnc.gr

H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

6.1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.2. Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας:

 • προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
 • επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

6.3. The rΤο δικαίωμα της διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.4. Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

6.5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

6.6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.7. Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

6.9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών της.

 1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές και διαδικασίες της.

 1. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα γνωστοποίηση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Εκπρόσωπο τον οποίο έχει ορίσει η Εταιρεία:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Χαρά Παπαδάκου

Τηλέφωνο

+30 210 3803555

e-mail:

gdpr_fcnc@fcnc.gr

 1. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ελληνική εποπτική αρχή:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 1. Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.