T +30 210 3803555

Insights

By editor |

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας

Η αποδοτική και ολοκληρωμένη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας[1] (ΠΦΥ) αποτελεί κομβικής σημασίας παράγοντα για τα συστήματα Δημόσιας Υγείας και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, δεδομένου πως αποτελεί το πρώτο επίπεδο παροχής φροντίδας. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό από τις Ευρωπαϊκές Χώρες παρουσιάζει δυσκολίες στην παροχή ποιοτικών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με μελέτη (D. Kringos, W. Boerma, et al. 2013) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο αξιολόγησης των συστημάτων ΠΦΥ, προέκυψε πως στην περίπτωση της Ελλάδας[2] το σύστημα χαρακτηρίστηκε ως «αδύναμο» (βλ. Γράφημα 1) τόσο από πλευράς δομής (structure) όσο και αναφορικά με τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών (βαθμός πρόσβασης, συνεχιζόμενες υπηρεσίες).

Το εγχώριο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) εστιάζει και τίθεται σε πλήρη εξάρτηση από τη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων. Επιπλέον, η υφιστάμενη δομή της ΠΦΥ έρχεται σε αντίθεση με βασικές αρχές όπως η συνέχεια των υπηρεσιών υγείας και η εύκολη πρόσβαση. Η παραπάνω πρακτική έχει άμεση επίδραση στη σχέση μεταξύ κόστους & αποτελέσματος. Όπως αναφέρει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία πως τροποποιώντας την πρακτική που εστιάζει αποκλειστικά στην παροχή κλινικών υπηρεσιών και δίνοντας έμφαση στην ΠΦΥ, η σχέση κόστους & αποτελέσματος μπορεί να βελτιωθεί» (World Health Organization 2008).

 

Γράφημα 1: Βαθμός προσανατολισμού στην ΠΦΥ ανά Ευρωπαϊκή χώρα. Όπως προκύπτει, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζει μέτριο προσανατολισμό στην ΠΦΥ (κίτρινο) ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται με χώρες όπως η Τουρκία και η Κύπρος με το σύστημα υγείας να χαρακτηρίζεται από χαμηλό προσανατολισμό (κόκκινο) στην ΠΦΥ.

Πηγή: (D. Kringos, W. Boerma, et al. 2015)

 

Υπό αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει τη μετάβαση της ΠΦΥ αλλά και του ΕΣΥ, συνολικά, σε μια νέα περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία προβλέπει την ανάπτυξη και τη λειτουργία δομών που θα ενισχύσουν τον ρόλο της ΠΦΥ στη Δημόσια υγεία. Μέρος αυτής της μετάβασης αποτελεί και η ενίσχυση των δημόσιων δομών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας[3].

Το Πρόγραμμα «LIFT»

Είναι γνωστό πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προβεί κατά κόρον στην εφαρμογή ΣΔΙΤ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός από το σύνολο των ΣΔΙΤ (και συγκεκριμένα των PFIs), ο τομέας της Υγείας και της Κοινωνικής Περίθαλψης κατείχε τη δεύτερη (2η) θέση τόσο σε πλήθος συμβάσεων όσο και σε αξία κεφαλαίου (HM Treasury 2019). Ωστόσο, η ανάθεση υπηρεσιών στον Ιδιωτικό τομέα μέσω ΣΔΙΤ δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην βελτίωση του νοσοκομειακού κλάδου αλλά βρήκε εφαρμογή και στον τομέα της ΠΦΥ. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα LIFT (Τοπική Ενίσχυση Χρηματοδοτικού Ταμείου) αναπτύχθηκε το 2001 στο πλαίσιο αναβάθμισης της ΠΦΥ στις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες της χώρας. Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων δομών υγείας. Εντούτοις, πρόκειται για μια ενναλακτική προσέγγιση συγκριτικά με την κλασσική περίπτωση των ΣΔΙΤ (PFIs).

Αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή ΣΔΙΤ[4] όπου ο Δημόσιος τομέας συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας ειδικού σκοπού (ΕΕΣ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναλογία υπολογίζεται σε 40%[5]:60% με τον Ιδιωτικό τομέα να κατέχει την πλειοψηφία (60%) (βλ. Γράφημα 2). Επιπλέον, οι ΕΕΣ, γνωστές ως «LIFTCo» είναι επιφορτισμένες με το αποκλειστικό δικαίωμα εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών όπου και αναλαμβάνουν την ανάπτυξη υποδομών και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management). Ουσιαστικά, δεν υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία για κάθε έργο αλλά ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για την συγκρότηση της εκάστοτε LIFTCo»[6]. Η παροχή των κλινικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από τους εκμισθωτές των εγκαταστάσεων, που συνήθως πρόκειται για το τοπικό NHS.

 

Γράφημα 2: Παρουσίαση δομής προγράμματος LIFT

 

 

Μηχανισμός Πληρωμών

Η αποπληρωμή της κάθε εταιρείας «LIFTCo» πραγματοποιείται μέσω συμβάσεων μίσθωσης τις οποίες καταβάλει η εκάστοτε Ομάδα Κλινικής Επιτροπής (Clinical Commissioning Group) και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις μίσθωσης, γνωστές ως «Lease Plus Agreements», πέραν από την παροχή των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνουν και  υπηρεσίες διαχείρισης των εγκαταστάσεων (συντήρηση κτιρίων & κόστος κύκλου ζωής του εξοπλισμού). Όσον αφορά στον καθορισμό των τιμών αυτών των μισθώσεων, υπάρχει δικλίδα ασφαλείας ώστε να παρέχονται ανταγωνιστικές τιμές. Έτσι, οι αυξήσεις στο κόστος της μίσθωσης περιορίζονται στις αυξήσεις του Δείκτη Λιανικών Τιμών (Retails Price Index).

Συνεργασία Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Η δομή του προγράμματος προωθεί την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικό του παραπάνω αποτελεί το γεγονός πως ο Ιδιωτικός τομέας δεν αναλαμβάνει απλώς την κατασκευή και τη διαχείριση των υποδομών αλλά συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της στρατηγικής για την εκάστοτε περιοχή. Ωστόσο, αυτό πραγματοποιείται υπό το πλαίσιο συγκεκριμένων προδιαγραφών που διατυπώνονται στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (Strategic Partnering Agreement). Αυτή η Συμφωνία καθορίζει τις υποχρεώσεις αφενός του Δημοσίου τομέα, αφετέρου του Ιδιωτικού φορέα υπό το πρίσμα επίτευξης του μέγιστου δυνατού κοινωνικού αποτελέσματος. Επιπροσθέτως, έχει θεσπιστεί ειδικό συμβούλιο (Strategic Partnering Board) του οποίου η βασική αρμοδιότητα συνίσταται στην εφαρμογή και την τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται στη Συμφωνία καθώς και στην έγκριση των προτεινόμενων έργων. Ως μέλη αυτού του συμβουλίου ορίζονται:

 • αρμόδιοι των υπηρεσιών του NHS
 • μέλη της εταιρείας CHP
 • αρμόδιοι του Δήμου / Κοινότητας
 • μέλη των Ομάδων Κλινικών Επιτροπών
 • μέλη των ιδιωτικών εταιρειών που συμμετέχουν στην ΕΕΣ

Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 1), αποτυπώνει συνολικά τα βασικά σημεία του προγράμματος.

 

Πίνακας 1: Βασικά σημεία του προγράμματος LIFT

 

Επιπτώσεις από την εφαρμογή του LIFT

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής καθώς και την ωριμότητα του προγράμματος LIFT, κρίνεται σκόπιμο να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις αυτού του προγράμματος στην εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και στις τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησης συνολικά (βλ. Γράφημα 3). Όπως παρουσιάζετε και από τη δημοσίου ενδιαφέροντος εταιρεία «Community Health Partnerships»[7], οι περιοχές όπου είχε εφαρμογή το πρόγραμμα, όχι μόνο κατάφεραν να προβούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά συνέβαλαν στη δημιουργία μιας αλυσίδας θετικών κοινωνικοοικονομικών εξωτερικοτήτων. Ένας από τους λόγους στους οποίους μπορεί να αποδοθεί αυτός ο σημαντικός θετικός αντίκτυπος στις τοπικές κοινωνίες, είναι η πρακτική ολοκλήρωσης[8] των κέντρων υγείας. Ένας σημαντικός αριθμός υποδομών που υλοποιήθηκαν υπό το πλαίσιο του LIFT, πέραν από δομές παροχής κλινικών υπηρεσιών διαθέτουν δομές που βελτιώνουν αφενός την επίσκεψη και την παραμονή ασθενών, αφετέρου του περιβάλλοντος εντός του οποίου εργάζονται οι υγειονομικοί. Για παράδειγμα, ένας αριθμός δομών διαθέτει χώρους όπως κοινωνικές βιβλιοθήκες, κέντρα γυμναστικής και ευεξίας καθώς και εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών.

Επιπροσθέτως, δεδομένης της συμμετοχής του Δημοσίου στην ΕΕΣ, οποιαδήποτε πραγματοποιθείσα απόδοση από την εκάστοτε επένδυση, διαμοιράζεται μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιώτη. Αποτέλεσμα αυτού, είναι το Δημόσιο να προβαίνει στην επανεπένδυση αυτού του ποσού βελτιώνοντας περαιτέρω της παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 

Γράφημα 3: Επιπτώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος LIFT. Το πρόγραμμα επέφερε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που ενίσχυσαν συνολικά τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: (Community Health Partnerships 2014)

 

Συμπερασματικά

Το εγχώριο ΕΣΥ και ιδίως η ΠΦΥ παρουσιάζει σημαντικά κενά τα οποία περιορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών ενώ μετακυλούν φορτίο ασθενών στα ήδη επιβαρυμένα νοσοκομεία της χώρας. Το νέο νομοσχέδιο (Ν. 4931/2022) εισάγει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αναδιοργάνωση της ΠΦΥ ενώ συγχρόνως, η δράση «Μεταρρύθμιση του συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης» αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στην πλειοψηφία των υφιστάμενων κέντρων υγείας. Η εφαρμογή ΣΔΙΤ στην ΠΦΥ έχει προβεί αποτελεσματική, τουλάχιστον για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόγραμμα LIFT όχι μόνο επέφερε σημαντική αναβάθμιση των υποδομών της ΠΦΥ αλλά κατέδειξε το πως αυτή μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία συνδυαστικά με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Η μελέτη περίπτωσης του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εφαρμογής ΣΔΙΤ στην ΠΦΥ που διαφοροποιείται από την κλασσική μορφή τους που έως τώρα εφαρμόζει η Ελλάδα. Πρόκειται για μια μορφή σύμπραξης στην οποία το Δημόσιο κατέχει καταλυτικό ρόλο ενώ το ίδιο συμμετέχει στην ΕΕΣ. Προωθείται η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εθνικών / τοπικών αρχών με τον ανάδοχο Ιδιώτη, ενώ εκμεταλλεύεται η τεχνογνωσία του και στο στάδιο μελέτης και σχεδιασμού των εγχειρημάτων. Όπως αναφέρει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της CHP: «Το δυνατό σημείο του προγράμματος LIFT συνίσταται στην αδιάκοπη εστίαση στη συνεργασία».

Εντούτοις, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το πως θα μπορούσαν παράμετροι του συγκεκριμένου προγράμματος να έχουν εγχώρια εφαρμογή. Καταρχάς υπάρχουν δείκτες / έρευνες που να διαπιστώσουν τα «κενά» που παρουσιάζουν οι δομές και οι υπηρεσίες ΠΦΥ ανά περιφέρεια, προκειμένου να γίνει προσανατολισμένη και στοχευμένη παρέμβαση; Επιπλέον, διαθέτουν τα τοπικά όργανα διοίκησης επαρκή τεχνική ωριμότητα καθώς και οικονομική / τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος;

 

Βιβλιογραφία

Community Health Partnerships. 2014. The impact of the Local Improvement Finance Trust Programme. Community Health Partnerships.
European Commission. 2004. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions. Green Paper, European Commission.
HM Treasury. 2019. Private Finance Initiative and Private Finance 2 projects: 2018 summary data. HM Treasury.
Kringos, Dionne, Wienke Boerma, Allen Hutchinson, και Saltman Richard. 2015. Building primary care in a changing Europe. European Observatory on Health Systems and Policies.
Kringos, Dionne, Winkie Boerma, Yann Bourgueil, Thomas Cartier, Toni Dedau, Toralf Hasvold, Allen Hutchinson, και συν. 2013. «The strength of primary care in Europe: an international comparative study.» British Journal of General Practice.
Robin, Miller. 2017. «English general practice: once, twice, three times a hybrid.» Journal of Primary Health Care.
World Health Organization. 2008. The world health report: primary health care now more than ever. World Health Organization.

 

[1] Σύμφωνα με τον Ν. 4486/2017 ως ΠΦΥ ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), οι οποίες έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου
[2] Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται από δημόσιες δομές του ΕΣΥ (κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία) καθώς και από Ιδιώτες
[3] https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/10149-synenteyksh-ypoyrgoy-ygeias-thanoy-pleyrh-sthn-efhmerida-eleytheros-typos
[4] Οι συγκεκριμένες συμπράξεις χαρακτηρίζονται ως «θεσμικές ΣΔΙΤ» ή «joint ventures» (European Commission 2004)
[5] Το Δημόσιο μερίδιο επιμερίζεται σε 20% που κατέχει το έκαστο Ταμείο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (PCT) και 20% που κατέχει η εταιρεία «Community Health Partnerships»
[6] Σύμφωνα με στοιχεία του 2016, δραστηριοποιούνται 49 συνολικά ΕΕΣ
[7] Αποτελεί εταιρεία δημοσίου ενδιαφέροντος η οποία ιδρύθηκε το 2001 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFT. Η εταιρεία ανήκει στη Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Περίθαλψης ενώ έως και το 2007 ήταν γνωστή ως «Partnerships for Health»
[8] Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ): «η ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας μπορεί να υλοποιηθεί μέσω μιας ομάδας κλινικών & κοινωνικών επαγγελματιών οι οποίοι είναι σε στενή επαφή και συμμετέχουν στο τοπικό κοινωνικό γίγνεσθαι

Γνωστοποίηση ιδιωτικότητας υποψηφίων εργαζομένων

Γνωστοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

(άρθρ. 13, 14 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679)

Η εταιρεία με την επωνυμία FCNC FINANCIAL ADVISORS Μ.Ε.Π.Ε.ΑΦΜ 95452665, έδρα στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 58 - Αθήνα - Τ.Κ 106 78, ηλεκτρονική διεύθυνση www.fcnc.gr αι τηλ. επικοινωνίας +30 210 3803555 (στο εξής η «Εταιρεία»), αντιμετωπίζει με ευθύνη και ως πρωταρχικής σημασίας θέματα τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας και τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (στο εξής «Κανονισμός») και τη σχετική νομοθεσία της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε την παρούσα Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του Κανονισμού, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τoν τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρεία μας.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη συλλογή των στοιχείων σας και την επεξεργασία τους είναι η Εταιρεία, όπως ορίζεται ανωτέρω. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. 

 1. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία καταρχάς συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να αντλεί προσωπικά δεδομένα σας δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο – μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα βιογραφικού σημειώματος) και κρίνονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση τυχόν συνεργασίας μαζί σας, ενώ τυχόν μη παραχώρηση εκ μέρους σας των εν λόγω δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κώλυμα στη διαδικασία αυτή, αν όχι λόγο διακοπής της.

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομικές βάσεις

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, τις κατηγορίες αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Σκοπός επεξεργασίας

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού)

1. Δημοσίευση αγγελίας (LinkedIn)

Προσωπικά στοιχεία,

δεδομένα επικοινωνίας και αλληλογραφίας, δεδομένα βιογραφικού σημειώματος, συστατικές επιστολές

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την επιλογή συνεργατών – εργαζομένων.

2. Προγραμματισμός συνάντησης - αξιολόγηση  

Προσωπικά στοιχεία,

δεδομένα επικοινωνίας και αλληλογραφίας

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την επιλογή συνεργατών – εργαζομένων.

 1. Γνωστοποίηση σε τρίτους και Κατηγορίες αποδεκτών

Τα κατά τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται στα εσωτερικά αρμόδια τμήματα της Εταιρείας καθώς και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες με τους οποίους η Εταιρεία έχει συμβληθεί νομίμως (ενδεικτικά εταιρείες ανθρωπίνου δυναμικού - headhunters) για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, όπως αυτοί εκτέθηκαν υπό ανωτέρω παράγραφο.

 Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

 1. Ασφάλεια

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 1. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: gdpr_fcnc@fcnc.gr

H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

6.1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.2. Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας:

 • προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
 • επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

6.3. The rΤο δικαίωμα της διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.4. Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

6.5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

6.6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.7. Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

6.9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών της.

 1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές και διαδικασίες της.

 1. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα γνωστοποίηση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Εκπρόσωπο τον οποίο έχει ορίσει η Εταιρεία:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Χαρά Παπαδάκου

Τηλέφωνο

+30 210 3803555

e-mail:

gdpr_fcnc@fcnc.gr

 1. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ελληνική εποπτική αρχή:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 1. Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.